Regulamin sklepu internetowego: www.crude.pl

 

I. Definicje:

 1.             Administrator – Bartłomiej Kloczkowski „Crude” z siedzibą w Mstów, ul.Wolności 51A 42-244 Mstów, NIP: 949-206-26-54;
 2.             Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Crude skompletuje zamówienie i przekaże je dostawcy;
 3.             Bartłomiej Kloczkowski „Crude” z siedzibą w Mstów, ul.Wolności 51A 42-244 Mstów, NIP: 949-206-26-54;
 4.             Klient – osoba fizyczna lub osoba prawna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu w Sklepie internetowym;
 5.             Konto Klienta – konto utworzone przez Klienta, po dokonaniu rejestracji w Sklepie internetowym;
 6.             Polityka prywatności - dokument określający zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników
 7.             Regulamin – niniejszy regulamin korzystania ze sklepu internetowego;
 8.             Sklep internetowy - sklepie internetowym znajdującym się pod adresem URL: www.crude.pl ;
 9.             Umowa – umowa sprzedaży towaru Klientowi przez Crude.

 

II. Postanowienia ogólne:

 1.             Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży systemów centralnego odkurzania oraz artykułów z nimi związanych w Sklepie internetowym przez Luxvac oraz składanie zamówień na produkty dostępne w Sklepie internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, dokonywania przez Klienta zapłaty ceny, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania reklamacji oraz świadczenia usług montażu odkurzaczy centralnych.
 2.             Zakupu w Sklepie internetowym może dokonać Klient posiadający konto poczty e-mail.
 3.             Klient jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem. Klient dokonując rejestracji oraz, w przypadku składania zamówienia bez rejestracji, w momencie dokonywania zakupu w Sklepie internetowym potwierdza fakt zapoznania się z  Regulaminem oraz jego akceptację w obowiązującej formie.
 4.             Niniejszy Regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Crude a Klientem.

 

III. Rejestracja Klienta, Konto Klienta

 1.             Klient rejestruje się w Sklepie internetowym poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego.
 2.             W prawidłowo wypełnionym formularzu rejestracyjnym Klient podaje następujące dane:
 •                   imię i nazwisko;
 •                   dane teleadresowe: ulica i numer domu/ lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj  
 •                   numer telefonu;
 •                   adres e-mail;
 •                   określenie hasła konta;
 •                   oraz w przypadku firm podanie Nazwy firmy oraz Numeru NIP.
 1.             Rejestracja zgodnie z podanymi przez Klienta danymi zostanie potwierdzona poprzez wyświetlenie komunikatu systemu o poprawnym zakończeniu procesu rejestracji i założeniu konta.
 2.             W wypadku, gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne lub, gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe i nie zostaną uzupełnione podczas składania zamówienia, Crude zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia.
 3.             Sklep nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe z niepoprawności, nieprawdziwości lub nie aktualności danych podanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, spowodowanych w szczególności, ale nie wyłącznie, przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.

 

IV. Zamówienia

 1.             Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na stronie www.crude.pl.
 2.             Zamówienie może zostać złożone po zalogowaniu się przez Klienta na Konto Klienta, o ile Klient zarejestrował się. Klient może dokonać zamówienia bez dokonywania rejestracji.
 3.             Dokonując zamówienia Klient podaje adres dostawy oraz dane niezbędne do wystawienia faktury.
 4.             Dodanie produktu do koszyka oraz potwierdzenie zakupu oznacza złożenie zamówienia.
 5.             W ciągu 24 godzin roboczych od złożenia zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia na adres e-mail podany przy rejestracji. Od tego momentu strony wiąże umowa sprzedaży.
 6.             Zapłata za produkty uiszczana jest przelewem bankowym na podany rachunek bankowy Crude w momencie złożenia zamówienia lub w momencie odbioru towaru.
 7.             W przypadku wybrania formy płatności przelewem bankowym, Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej Umowy.
 8.             W przypadku zmian w zamówieniu bądź innych okoliczności mających wpływ na realizację zamówienia, Crude informuje Klienta o zaistniałej sytuacji. Informacje te wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie.
 9.             Zamówienia Klientów składane mogą być przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, jednakże obsługa złożonych zamówień dokonywana jest przez Crude wyłącznie w dni robocze w godz. od 10.00 do 17.00.
 10.        Zamówienie obejmuje:
 •                   wybór zamawianych towarów lub usług;
 •                   wybór sposobu dostawy spośród aktualnie dostępnych w Sklepie zgodnie z podaną informacją na stronie internetowej Sklepu;
 •                   wskazanie wybranego sposobu płatności;
 •                   adres, na który ma być wykonana dostawa;
 •                   dane do wystawienia faktury VAT;
 1.             Podanie prawidłowych danych osobowych w zamówieniu niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru.  Luxvac nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

 

V. Forma płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 •                   gotówką przy odbiorze (dotyczy towarów z opcja płatności za pobraniem);
 •                   przelewem bankowym, w takim wypadku nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Luxvac pełnej kwoty wynikającej ze złożonego zamówienia;
 •                   płatność za pośrednictwem platformy płatniczej PAYU

 

Dostawa

 1.             Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pośrednictwem kuriera, zgodnie z podanym cennikiem.
 2.             Luxvac nie wysyła produktów poza granicę Polski.
 3.             Koszty dostawy naliczane są podczas składania przez Klienta zamówienia, zgodnie z podanymi cenami.
 4.             W przypadku wyboru sposobu płatności za pośrednictwem przelewu bankowego oraz w przypadku płatności za pośrednictwem platformy PAYU., wysyłka zamówionego towaru nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty. W przypadku wyboru opcji płatności za pobraniem, wysyłka nastąpi w ciągu 2 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 5.             Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
 6.             W przypadku podania przez Klienta błędnego adresu dostawy, Crude nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, przy czym w sytuacjach takich, w szczególności w razie konieczności ponownego wysłania zamówienia lub jego odbioru, wszelkie koszty z tym związane, zostaną zwrócone Crude przez Klienta. Koszty te uiszczone będą w sposób przewidziany oryginalnie dla zamówienia.

 

Ceny

 1.             Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.
 2.             Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy.
 3.             Luxvac zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych towarów i usług w dowolnym momencie. Crude uprawniony jest też do organizowania wedle swojego uznania wyprzedaży i promocji i ustalania ich zasad. Oba te uprawnienia pozostają bez wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed zmianą ceny, wyprzedażą czy promocją.

 

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

 1.             Klient będący osobą fizyczną dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą może odstąpić od umowy bez podania przyczyny zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1225, ze zm., „Ustawa”). Oświadczenie o odstąpieniu umowy należy przesłać w terminie 10 dni od daty odbioru przesyłki.
 2.             Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty odstąpienia od umowy.
 3.             Zwracany towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie, w którym został dostarczony.
 4.             Crude dokonuje zwrotu ceny towaru w terminie 14 dni.
 5.             Towary powinny być zwrócone w stanie niepogorszonym, po zapoznaniu się z nimi przez Klienta w sposób zwyczajowo przyjęty przy danym towarze.
 6.             Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny nie dotyczy przedsiębiorców i innych podmiotów prawa, które dokonują zakupu towaru lub usługi w celu związanym z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą zgodnie z art. 1 i art. 6 Ustawy.

 

IX. Niekompletne, niewłaściwie lub zniszczone towary w zamówieniu

 1.             Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania sporządzić protokół szkody w obecności kuriera oraz poinformować o tym Crude.
 2.             W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonych produktów z zamówieniem lub otrzymania produktów zniszczonych Klient powinien niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od momentu odebrania zamówienia do kuriera, skontaktować się z Crude, aby ustalić sposób dalszego postępowania.
 3.             Zgłoszenie przez Klienta niezgodności dostarczonych produktów z zamówieniem Crude rozpoczyna na podstawie wewnętrznych dokumentów i w przypadku, w którym brak zostanie potwierdzony, odeśle nadpłaconą kwotę lub prześle na swój koszt brakujący produkt do Klienta (decyzję o formie podejmuje Klient). Koszt ponownej dostawy pokrywa w tej sytuacji Crude.
 4.             Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania wysyłki.

 

X. Reklamacje

 1.             Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Crude o stwierdzonej niezgodności.
 2.            Crude nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystywania oferowanych produktów niezgodnego z instrukcją i przeznaczeniem.
 3.             Reklamację należy złożyć pisemnie na adres Luxvac lub przesyłając skan pisma na adres poczty e-mail Crude. Crude informuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 4.             Klient powinien odesłać towar na adres Crude zgodnie z podanymi wskazówkami.
 5.            Crude w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 6.             W przypadku uwzględnienia reklamacji Crude przesyła Klientowi produkt pozbawiony wad bądź zwraca Klientowi wartość zamówienia.
 7.             Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 1984 nr 53, poz. 272, z późn. zm.).

 

XI. Zwrot należności Klienta

 1.             W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Crude do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych.
 2.            Crude dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta wskazany przez niego.

 

XII. Ochrona danych

 1.             Crude zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy rejestracji oraz podczas składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sklepowi wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Crude w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 2.             W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Crude w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie internetowym. Klient wyraża również zgodę na otrzymywanie Newslettera.
 3.             Klienci Sklepu internetowego maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. 
 4.             Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności.

 

XIII. Prawa Autorskie

 1.             Strona internetowa Sklepu internetowego oraz wszelkie zawarte na niej zdjęcia i projekty są chronione prawem autorskim.
 2.             Wszelkie prawa nieprzyznane Klientowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone.
 3.             Bez uprzedniej pisemnej zgody Sklepu, poza przypadkami określonymi w przepisach prawa, zabronione jest dokonywane w celach komercyjnych: reprodukcji, kopiowania, przekazywania, dystrybuowania lub przechowywania części lub całości zawartości strony internetowej Sklepu internetowego, o ile nie zostało zastrzeżono inaczej Regulaminie.

 

XIV. Postanowienia końcowe

 1.             Crude nie ponosi odpowiedzialności za skutki siły wyższej, które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy.
 2.             Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Crude.
 3.             Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 4.             Żadne z postanowień w Regulaminu nie ma na celu naruszenia jakichkolwiek praw Klienta. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem zastosowanie znajdą stosowne przepisy prawa.
 5.             W sprawach nieuregulowanych w Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 6.             Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Regulamin udostępniany jest na stronie www.crude.pl l . Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 7.             Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.10.2014

 

Polityka prywatności:

 

Niniejsza Polityka prywatności (dalej zwana „Polityka prywatności”) stanowi integralną cześć Regulaminu.

Akceptacja Regulaminu powoduje również akceptację Polityki prywatności, zaś wszelkie pojęcia mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

 1.             Administratorem danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 rok. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), jest LUXVAC Bartłomiej Kloczkowski z siedzibą w Mstów, ul. Wolności 51A, 42-244 Mstów, NIP: 949-206-26-54.
 2.             Administrator gromadzi i przetwarza dane Klienta w celu świadczenia określonych w Regulaminie usług, w tym w celu realizacji złożonych zamówień zamówienia, ponadto w szczególności w celu kontaktowania się z Klientem, przekazywania informacji o planowanych aktualizacjach, oraz w celach marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody.
 3.             Administrator gromadzi i przetwarza dane Klienta takie jak: imię i nazwisko, dane teleadresowe, adres mailowy, numer telefonu.
 4.             Administrator oświadcza, że zbiór danych Klientów został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 5.             Administrator upoważniony jest do przesyłania Partnerowi na adres e-mail informacji o charakterze reklamowym.
 6.             Dane podawane są przez Klienta dobrowolnie. Administrator zastrzega jednak, że niepodanie w toku rejestracji jakichkolwiek wymaganych danych może uniemożliwić Luxvac prawidłowe wykonanie usługi.
 7.             Klient uprawniony jest do dostępu do podanych przez siebie danych, ich weryfikacji oraz aktualizacji. Weryfikacja i aktualizacja danych możliwa jest po zalogowaniu się przez Klienta do konta Użytkownika założonego na stronie internetowej.
 8.             Administrator może odmówić usunięcia danych ze zbioru danych jeśli Klient naruszył postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa a zatrzymanie danych konieczne jest w celu wyjaśnienia okoliczności zaistniałej sytuacji.
 9.             W celu ochrony danych Klienta Administrator stosuje środki ostrożności o charakterze administracyjnym, technicznym oraz fizycznym w celu ochrony danych Klientów przed utratą, kradzieżą, dostępem osób trzecich, nieuprawnionymi modyfikacjami oraz zniszczeniem.
 10.        Dane Klientów mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 11.        Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszej Polityki prywatności.
 12.        Administrator wykorzystuje pliki „cookies” oraz inne rozwiązania techniczne, w celu gromadzenia statystyk oraz prawidłowego funkcjonowania serwisu.